Bedrijfsnoodorganisatie / Bedrijfsnoodplan NEN 8112

Bij uw bedrijf kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat personeel en bezoekers het gebouw of terrein zo snel mogelijk moeten verlaten in geval van een calamiteit. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld brand, een gaslekkage, wateroverlast of een bommelding. Tevens kan er een ongeval plaatsvinden binnen het bedrijf, waarbij externe hulpdiensten opgeroepen worden. Bij dit soort calamiteiten is het van cruciaal belang om de BHV organisatie en nooddiensten de ruimte te geven om hun activiteiten uit te kunnen voeren om zo de veiligheid van alle aanwezigen zeker te stellen. Om een ontruiming snel en succesvol te laten verlopen is het van groot belang dat zowel personeel als BHV-ers weten wat er van hen verwacht wordt.

Stel dat er brand uit breekt in uw bedrijf, weet u dan wat u moet doen? Weten alle medewerkers en BHV-ers wat de te volgen procedure is bij een calamiteit?
Volgens de Arbowet is elke werkgever verantwoordelijk voor een adequate BHV organisatie in de daarvoor beschikbare gebouwen en terreinen om deskundig op te kunnen treden bij brandbestrijding, evacuatie van de gebouwen en het bieden van eerste hulp bij een ongeval. Daarnaast dient er zorg gedragen te worden voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers. De manier waarop de bedrijfshulpverlening wordt georganiseerd in een bedrijf dient weergegeven te worden in een overzichtelijk bedrijfsnoodplan.
Een bedrijfsnoodplan is altijd verplicht voor organisaties die beschikken over een ontruimings- of brandmeldsysteem op basis van Bouwbesluit 2012. Tevens is een bedrijfsnoodplan verplicht bij bepaalde type gebruiksvergunningen op basis van een bouwverordening.

Het rapport met betrekking tot de bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening wordt door Tragter Groep opgesteld op basis van NEN 8112, waarmee het uitgebreide rapport voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Een ontruimingsplan is onderdeel van deze rapportage.
In het bedrijfsnoodplan wordt onder andere de inrichting en voorzieningen voor noodsituaties beschreven, zoals onder andere de organisatorische bevindingen (bijv. telefoonnummers in noodsituaties, bezetting per gebouw) en gebouwgebonden kenmerken, zoals de aanwezige beveiligingsinstallaties en de kwetsbare ruimten en activiteiten, waarop een verhoogd risico van toepassing is. Naast deze onderwerpen worden de te volgen procedures en de daarvoor uit te voeren taken beschreven bij verschillende omstandigheden in noodsituaties. Deze noodsituaties worden gebaseerd op de resultaten uit de RI&E.

Naast het volledig opstellen van een rapport ten behoeve van de bedrijfsnoodorganisatie zal Tragter Groep u tevens vrijblijvend adviseren over het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de BHV organisatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld advies over het aantal benodigde BHV-ers binnen de organisatie, hoe de geoefendheid van de BHV organisatie en het interne BHV beleid te organiseren en benodigde hulpmiddelen.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op